GOSSIP99 POLITICS

GOSSIP99 POLITICS

Sponsored Ads

GOSSIP99

GOSSIP99-Anam Manam

GOSSIP99 - CONTACT EDITOR

GOSSIP99 - MINI GOSSIP

GOSSIP99-KELIBIMA

GOSSSIP - HITS

;j i;s follska wdKavqfjka 14la tkjd- ffu;%smd,
;uka iuÕ wdKavqfõ 14 fokl= t<shg meñ‚ nj;a ;j i;shla folla we;=<; tu m%udKh 28la njg m;aù wdKavqfjka Nd.hla ;ud iuÕ tl;= jk nj fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiak uy;d rUqlalk nguqf¾ l%Svdx.Kfha meje;s /iaùul§ mejeiSh'
ffu;%smd, isßfiak uy;d fufiao lSh' wo uyskao rdcmlaI uy;a;hg fj,d ;sfhkafka Pkafo lrkak fkfjhs' wyj,a weue;s f.or bkakjo" m%dfoaYSh iNd uka;%s f.or bkakjo lsh,d fidhkakhs'
oeka uf.a flakaof¾ .ek fydhkjd' uf.a flakaof¾ fndfydu fyd|hs' Th id;a;r ldrfhda lshkjd jf.a mp fkfjhs' oeka uf.a rEfm ;dÉÑhl od,d nÈkj¨' uf.a rEfmg lgq .ykj¨' wehs fuÉpr nh˜ hkqfjka ffu;%smd, isßfiak uy;d mejeiSh'

È,xl .=K;s,l
Search Box

GOSSIP99 BOOK MARK

GOSSIP99 - VIDEO PORTAL

Sponsored Ads

GOSSIP99 GALLERY

GOSSIP99-ENGLISH

GOSSIP99 - FACEBOOK

Related Posts with Thumbnails