GOSSIP99 POLITICS

GOSSIP99 POLITICS

Sponsored Ads

GOSSIP99

GOSSIP99-Anam Manam

GOSSIP99 - CONTACT EDITOR

GOSSIP99 - MINI GOSSIP

GOSSIP99-KELIBIMA

GOSSSIP - HITS

u,aId úmlafI ld¾hdf,g .sfha jerÈ,d¨

niakdysr m<d;a iNd uka;%skS u,aId l=udr;=x. uy;añh wo ^10od& WoEik fld<U msysá úmlaI kdhl ld¾hd,hg f.dia we;ehs jd¾;d fjhs'

úmlaI kdhl ld¾hd,h wi, msysá m%Odk wud;H ks, ksjfia ckdêm;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka meje;s /iaùug iyNd.sùug WoEik 6'30 g muK uka;%Sjßh meñK ;sfí'

tys§ weh úmlaI kdhl ld¾hd,hg f.dia we;af;a jer§ulska jk w;r" miqj m%Odk wud;H ks, ksji fj; f.dia we;'

m%Odk wud;H ks, ksjfia meje;s /iaùfï§ fï ms<sn|j ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;do úuid we;s w;r" tys§ u,aId l=udr;=x. mjid we;af;a jer§ulska úmlaI kdhl ld¾hd,hg .sh njhs' 
^ wï;a uOqrx. & 

Search Box

GOSSIP99 BOOK MARK

GOSSIP99 - VIDEO PORTAL

Sponsored Ads

GOSSIP99 GALLERY

GOSSIP99-ENGLISH

GOSSIP99 - FACEBOOK

Related Posts with Thumbnails