GOSSIP99 POLITICS

GOSSIP99 POLITICS

Sponsored Ads

GOSSIP99

GOSSIP99-Anam Manam

GOSSIP99 - CONTACT EDITOR

GOSSIP99 - MINI GOSSIP

GOSSIP99-KELIBIMA

GOSSSIP - HITS

rdcmlaI uy;d ;udf.ka remsh,a fldaá ishhl jkaÈhla b,a,d tka;rjdishla tjd we;s nj;a ;uka uyskao uy;dj wêlrKfha§ yuq jkakg iQodkñka isák nj;a ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d lSh'


ysgmq ckdêm;s uyskao rcmlaI uy;df.a fidrlï t<sl, neúka ;ukaf.ka ñ,shk 100 la b,a,d we;af;a fidrlï l< uqo, uÈ ksidoehs ;uka m‍%Yak lrk nj ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl wkqr l=udr Èidkdhl mjikjd'


uykqjr meje;s cúfm m‍%pdrl /iaùula wu;ñka wkqr l=udr uy;d ta nj mejeiqfõh'


flfia fj;;a lsisu ÿIK fpdaokdjla yßhdlrhlska Tmamq lr .ekSug fkdyelsùu .ek wkqr Èiaikdhl miq.shod ;u ys;j;=ka iu. mjid we;af;a ,tl tld lsjqõj foaj,a wms;a lsh, oeka wms;a wudrefõ jeá,d bkafka, f,ih'


Search Box

GOSSIP99 BOOK MARK

GOSSIP99 - VIDEO PORTAL

Sponsored Ads

GOSSIP99 GALLERY

GOSSIP99-ENGLISH

GOSSIP99 - FACEBOOK

Related Posts with Thumbnails